January 25, 2014

ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ပ်ဴပုတီး ေခၚ ခ်င္းပုတီး

ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အတြင္းႏွင့္ၿမိဳ႕႐ိုးအေနာက္ဘက္ကုန္းေျမတုိ႔တြင္ ေရွးပ်ဴအႏုပညာလက္ရာ ပုတီးမ်ား၊ ဒဂၤါးမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္၌ ပ်ဴပုတီးမ်ားအား ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားက ခံုမင္ႏွစ္သက္သျဖင့္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာသုိ႔ လာေရာက္ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွတူးေဖာ္ရွာေဖြ၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ပြဲေတာ္တမွ်စည္ကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပ်ဴပုတီးမ်ားကုိ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားကႏွစ္သက္သျဖင့္ ခ်င္းပုတီးဟုေခၚၾကသည္။
ေရွးေခတ္ ပ်ဴလက္ရာပုတီးမ်ား ရွာေဖြမရႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာမွ ဦးထြန္းရ၊ ဦးလူေအာင္တုိ႔သည္ အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖဴအားေသြး၍ ပ်ဴပုတီးပံုစံစမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ အဆင့္ဆင့္ စမ္းသပ္မႈ၊ ေလ့လာမႈ၊ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ျဖင့္ ဦးထြန္းရႏွင့္ ဦးလူေအာင္သည္ ပ်ဴပုတီးမ်ားကုိ မူလလက္ရာ အရည္အေသြးအတုိင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပ်ဴပုတီး
ယခုအခါတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားႀကီးရြာသားမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္စြာျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအားခ်ိန္တြင္ ပုတီးေသြး ျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေဖာက္ျခင္း၊ ေဆးစပ္ျခင္း၊ ေဆးေရးျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တုိင္း၌ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကသည္။
ယခင္က ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသာ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေက်းရြာအေရာက္ လာေရာက္ဝယ္ယူၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ထုိင္ဝမ္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ားသည္ပင္ ရြာသုိ႔လာေရာက္ဝယ္ယူၾကၿပီး ယင္းတုိ႔အလုိရွိ ေသာ ေဆးေရးဒီဇုိင္းပံုစံမ်ားေပး၍ အထူးအပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ေစသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတုိ႔သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း သိရသည္။
ဘုရားႀကီးေက်းရြာရွိ ပုတီးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမုိင္းအေမြကုိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ အျပင္ မ်ိဳးဆက္မျပတ္လက္ဆင့္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္ေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လက္ရာႏွင့္အမ်ိဳးအစား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ပင္ ေရာင္းခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ကုိ ပုိမုိျမႇင့္တင္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳၾကရေပမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း အဆင့္ အတန္းရွိရွိ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

November 6, 2013

ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ျမန္မာ့ရွားပါးၾကယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့လိပ္မ်ိဳး(၃၂)မ်ိဳး ေတြ႕ရွိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါလိပ္မ်ိဳးမ်ားအနက္မွ (၅)မ်ိဳး မွာပင္လယ္လိပ္၊ (၂၇)မ်ိဳးမွာ ေရခ်ိဳ လိပ္မ်ားႏွင့္ ကုန္းလိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ လိပ္သည္ တြားသြားသတၱဝါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ရွားပါးၾကယ္လိပ္


ျမန္မာၾကယ္လိပ္အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ကုိ သိပၸံအမည္ (Geochelone Platynota) မ်ိဳးရင္း (Testudinidae) အမ်ားသံုး အမည္ (Myanmar Star Tortoise) ေဒသသံုးအမည္ ၾကယ္လိပ္၊ ပင့္ကူလိပ္၊ ၿပိဳလ္လိပ္၊ ျမလိပ္၊ ေတာင္ပုလိပ္၊ မန္းက်ည္းလိပ္ အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။
ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး အျခားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္မေတြ႕ရပါ။ ျမန္မာ့ေဒသရင္း မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္းေသာ အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ အေတြ႕မ်ားသည္။ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ၿခံခတ္ ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းၾကယ္လိပ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအနက္ နံပါတ္သံုးအဆင့္ မ်ိဳးတံုးလုနီးေသာ မ်ိဳးစိတ္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမ်ိဳးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးေသာ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ကုိ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မင္းစံုေတာင္ေတာဝင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဧက ၅၅၈၄ က်ယ္ဝန္းေသာ မင္းစံုေတာင္ေတာဝုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ တည္ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လိပ္သီးသန္႔ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ မင္းစံုေတာင္ေတာဝုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ အက်ယ္ဝန္းဆံုး ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာၾကယ္လိပ္သည္ စက္တင္ဘာလ၊ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ဥဥၿပီး ဇြန္လ၊ ဇူလုိင္လမ်ားတြင္ သားေပါက္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ဥေလ့ရွိၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဥသံုးလံုးမွကိုးလံုးအထိဥသည္။ သားေပါက္သည့္ ရာသီတြင္ပင္ မိတ္လိုက္ေလ့ရွိသည္။ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မင္းစံု ေတာင္ေတာဝင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေရွာက္ေတာ႐ိုးစခန္းတြင္ ၿခံခတ္ေမြးျမဴထားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ၿခံခတ္ေမြးျမဴထား၍ ၄င္းတုိ႔၏ အေလ့အထသဘာဝကုိ သိရွိသည့္အျပင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိျခင္း၊ မ်ိဳးတံုးရန္အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတုိ႔ကုိ ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစသည္။
ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္သည္ မ်ိဳးတံုးရန္အလြန္နီးစပ္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လံုးဝကာကြယ္ ထားေသာ တိရစၧာန္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာေပၚတြင္ လိပ္သီးသန္႔ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းစံုေတာင္ေတာဝုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ အက်ယ္ဝန္းဆံုး ဧရိယာအျဖစ္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


ဆက္စပ္သတင္း
ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္အေကာင္ ၁၅ဝ ေဘးမဲ့လႊတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မင္းစုံေတာင္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ မင္းစုံ ေတာင္ေပၚ ဘုန္းပြင့္ေအာင္ ေစတီ ေျခရင္းရွိ ပရိဝုဏ္၌ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္က စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မင္းစုံ ေတာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ ဦးစန္းဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေဒါက္တာ ေဒၚသႏၲာေဆြ၊ ရတနာ ပုံတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွ ေဒါက္တာတင့္လြင္၊ တြားသြားသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာစတီဗင္ပလတ္၊
ေဒါက္တာေဒၚကလ်ာတို႔က ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္တြင္ပါဝင္၍ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဌာေန ရင္းဖြား ၾကယ္လိပ္ Geochelone
platynota ၿခံေပါက္အရြယ္ေရာက္ အေကာင္ ၁၅ဝ ကို ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ေနရာသုံးေနရာတြင္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းၾကယ္လိပ္မ်ားသည္ သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္ထား ေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကမၻာ့မ်ဳိး သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ လိပ္မ်ဳိးစိတ္ ၂၅ မ်ဳိးတြင္ပါဝင္သျဖင့္ လုံးဝ ကာကြယ္ထားေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ကာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေလာက နႏၵာေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္ႏွင့္ မင္းစုံ ေတာင္ေဘးမဲ့ေတာတို႔တြင္ အနီးကပ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴေစာင့္ ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ကိုၿငိမ္း (ေတာင္သာ)
၁၂-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ(၂)မွ

August 30, 2012

ရွင္ပင္သာထြန္းဦးဘုရား ေမာ္ကြန္းက်ာက္စာ

ျမင္းၿခံဒိစႀတိတ္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ ေရႊေက်ာင္း တုိက္အတြင္းရွိ ရွင္ပင္ သာထြန္းဦးဘုရား ေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာကုိ ျမန္မာ ျပည္ကမၺည္း ေက်ာက္စာ ဝန္မင္း႐ံုးေတာ္က ကူးယူ၍။ ရသမွ် ေၾကာင္းေရႏွင့္ အကၡရာျပန္။ ယခုေဝါဟာရျပန္ ႏွစ္မ်ိဳးကုိ။ ျမန္မာ သကၠရာဇ္။ ၁၃၀၀ျပည့္ ေႏွာင္းတန္ခူး လဆန္း - ၁၁ - ရက္။ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၉ - ခု။ မတ္လ - ၃၀ -ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏထန္ ေပးပုိ႔ေသာ ေက်ာက္စာမိတၱဴ။
၁၉၃၉ - ခုႏွစ္
ျမင္းၿခံဒိစႀတိတ္၊ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ - ေရႊေက်ာင္းႀကီးအတြင္း
ရွင္ပင္သာထြန္းဦးဘုရား ေက်ာက္စာ အကၡရာျပန္ မ်က္ႏွာဘက္
(၁) ……………………………………. (အ) တြင္းၿခီအ
(၂) ………….. တရ ………. က္ေက်ာင္းေတာင္ ဤလည္
(၃) တရပ္လွဴ၏ ……….. ေနာက္ေခ်ာင္ငဲေျပာင္ခင္ခြဲႏႈန္ ခင္ပဲခင္ႏွင့္အကြ၊ ငညိဳငဲေတာင္ၿခီေတာင္
(၄) ဖက္တမတ္ႏိႈလွဴ၏ လွည္ပ်က္ဝဲခြဲနီဤလည္းတရပ္လွဴ၏။ သည္ (ခ) ျမလွဴသည္အေပါင္ကုိ
(၅) ဖုရာရွင္မင္တရာသာအဖဝဲေမာ္ကြန္းတင္ေသာခါ၊
(၆) ပုဆစ္တုတ္သည္ကာအတြင္ မင္ သိရိသဃၤယာ၊ အတြင္ သုမ္ေစာင္မင္နန္က သူရိယ ကၽြန္ေတာမ အေပါင္ႏွင္
(၇) အကြေလွာ္ကာသံုေစာင္မင္စၾကသေတ၊ ေလွာကာမွဴေတာ္ႏွင့္အကြ၊ ေျမာက္ဖ
(၈) က္ျမင္မွဴ တမာခါမင္၊ ပင္သည္မင္၊ လက္ေရြႀကီးမင္၊ ျမင္မႈေတာမ်ာအေပါင္ (ၿမိဳ႕)ရြာမင္
(၉) အဘိနန္သူ ေလွမင္ရာဇသိခၤါ၊ ရဲေလွမႈေတာမ်ာအေပါင္၊ သည္မင္မ်ာအေပါင္
(၁၀) (ပု)ဆစ္တုတ္၍ ေမာကြန္တင္၏၊ ေမာကြန္တင္ေသာခါ လက္ေဆာင္ေတာ္ဆက္
(၁၁) သည္ (အေပါင္) ……….. ၊ အိမ္ေရွမင္ႀကီကုိဝ္လည္စပါငါရာလက္ေဆာင္ေတာ္ဆက္၏ ဖုရရွင္ေနာ
(၁၂) (ရထာ) အတြင္သင္မင္ႀကိသိရိေဇယ် ေနာရဓာ ေမာကြန္တင္ေပသည္ကုိ (ေပသ)
(၁၃) ……… ေလွာ (ငါ) က်ပ္ ေမာကြန္ စာေရကုိဝ္လည္ ေငြငါက်ပ္စာခြက္စာေယာက္အဝ
(၁၄) တ္အစာစံုမ္ ေပရ၏၊ ေမာကြန္ေဆာင္ကုိဝ္လည္ ေငြငါက်ပ္လင္ပန္သန္ ေ
(၁၅) တအဝတ္ အစာစံုမ္ ေပရ၏။ ငါျပဳေသာ ကူႏွင္ေက်ာင္ပ်က္ေသာ (ျပဳစိမ္) ေသာ
(၁၆) ေျမကာ ႏြာဓုိဝ္(ရြာ) …….. အေရွ႕ေျပာင္ႀကိ (ႏွင္ခု) ႏွစ္တင္ဝင္
…………………………………………………………………………………………………
(၁၇) ဓန္ကုိလည္ေကာင္ (ပ်က္) ေသာ ……. တေမာပရန္တုိဝ္ေဆာက္ပါ (ေသာ) ဖုရာ …………
ေက်ာဘက္
(၁) …… လွ်င္သိဓတ္၊ မိမတေယာက္၊ ဖုရာကုိဝ္ပုတ္ဝတ္
(၂) (ေနာက္ေတာင္ေကာင္ရွမ္) ရင္လဲႀကီး ာ လဲငဲ ာ ငညိဳငဲေတာင္ ………… ဖ်က္သသူကားလူႏွစ္ ကုိးသန္း
(၃) မွတေန႔ဟိေသာ သိန္းဇုိစ္းငရဲ၊ လူႏွစ္သံုမ္းကုေဋ ေျခာက္သန္းမွတေန႔ဟိေသာကာလသုတ္ငရ
(၄) …….. ကုေဋ အျမတ္အႏွစ္ ……. သန္ဟိေသာ တာပန္ငရဲ လူႏွစ္ ………… ငရဲ၊ လု …………
(၅) န ငရဲ၊ လူႏွစ္အကုေဋ ေျခာက္ရာသံုမ္ဆဲ အျမတ္ အႏွစ္ …………………………………..
(၆) …………. သံုမ္ကုေဋ အႏွစ္ေျခာက္သန္ ……… မွတ ……… ျငယ္၊ (လုႏွစ္) သံုမ္ရာေျခာက္
(၇) ဆဲေျခာက္ကုေဋ အျမတ္ အႏွစ္ေလသန္မွ တေန႔ဟိေသာ ………….. ေသာငရဲ
(၈) ………………. ငေကာင္မႈကုိဝ္ဖ်က္ သသူကုိဝ္ကား ဖုရာေဓ ………. မကၽြတ္ေစေသာ။
(၉) အျပစ္ရွစ္ပါ (တ)န္ ဆဲပါ အပဲ ေလပါ လာေစေသာ္(၊) ငေကာင္မႈ …………. ငါႏွင့္အတူရေစ
(၁၀) ပါေစေသာၾသ ။ ဝ ။ ငေမာင္ မံုကေပါက္မင္၊ မ …………….. ၊ ဖုရင္မင္
(၁၁) ၾတာတြင္ ေမာကြန္တင္အံေသာခါေသာ ႐ုိဝ္ရင္ေပသည္ …………… ငါႏွင့္အတူ
(၁၂) ရစပါေစေသာၾသ ။ ဝ ။
----------------------------------------------------
(ဤေက်ာက္စာတြင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားေတြ႕ရွိပါက ေျဖ႕စြက္ေစျခင္ပါေၾကာင္း)
ထုိအခါက ဝစၥေပါက္မသံုးေသး

ဦဘခ်စ္
ေက်ာက္စာ႐ံုးစာေရးႀကီး

ဤအတုိင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္စာဝန္မင္းႀကီး ျပန္ဆုိေသာမူအတုိင္း ထည့္လုိက္သည္။
----------------------------------------------------

ထုိေက်ာက္စာ၏ - ဆုိလုိရင္း
ပ႑တၳကား
----------------------------------------------------

နံပါတ္(၁) ………… ပဌမက႑
(က) ပဏာမ ……..
(ခ) ေမာ္ကြန္းတင္မင္း၏ အမည္ႏွင့္ - ဘုန္းတံခုိး။ မ်ိဳး႐ုိးဝံသ။
(ဂ) ဘုရားဒါယကာအမည္ႏွင့္။ အရည္အခ်င္း။
(ဃ) ဘုရားေက်ာင္း တည္ရာ ဌာနႏွင့္။ တည္ေသာ အျခင္းအရာ။
(င) လက္ေဆာင္ေတာ္ ဆက္သည့္ - ပစၥည္းစာရင္း။
(စ) ေမာ္ကြန္းတင္သကၠရာဇ္ - ခု - လ - ရက္ - ေန႔။
(ဆ) ဘုရားဒါယကာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္။ ေျမပန္ျခင္း။
------------------------
နံပါတ္(၂) ………… ဒုတိယက႑
(၁) ထုိဝတၳဳကံ - လယ္ - ယာ - မုိးေျမ ကၽြန္းသီးေတာ္တုိ႔ကုိ။ တည္တန္႔ ခုင္ၿမဲေစရန္။ ဘုရင္မင္း ၾတားတြင္။ ကမၺ်ည္း ေမာ္ကြန္း တင္ျခင္းႏွင့္။ ပဌမ - ေျမလွဴစာရင္း။
(၂) ေမာ္ကြန္းတင္သည့္ အျခင္းအရာ။
------------------------
နံပါတ္(၃) ………… တတိယက႑
ေမာ္ကြန္းတင္ေသာခါ၊ လက္ေဆာင္ေတာ္ဆက္သသည္ကုိ ဆုိျခင္းႏွင့္။ ေမာ္ကြန္းတင္ေပးေသာမင္း။ ေမာ္ကြန္းစာေရး။ ေမာ္ကြန္းေဆာင္တုိ႔အား။ အသီးအသီး ေပးရေသာ အတီး - လကၡ - စာရင္းကုိဆုိျခင္း။
------------------------
နံပါတ္(၄) ………… စတုတၳက႑
ဘုရားေက်ာင္းတုိ႔ ပ်က္ျပားေသာအခါ၊ ျပဳျပင္ရန္ေျမႏွင့္။ ဘုရားရွင္ကုိယ္စား။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား။ နိစၥဘတ္ဆြမ္းသင္ပုတ္ဝတ္ျပဳရန္ ကၽြန္သီး။ သီတင္းသည္ မိမၼတေရာက္။ ဆြမ္းသင္ပုတ္အလုိ႔ငွါ။ လယ္ေျမလွဴသည္ကုိဆုိျခင္း။
------------------------

နံပါတ္(၅) ………… ပဥၥမက႑
ထုိဝတၳဳကံ ေကာင္းမႈတုိ႔အား။ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔ ဖ်က္စီးရန္ မဝန္႔ေစျခင္းငွာ ငရဲႀကီးခြန္ႏွစ္ထပ္တုိ႔၏။ ေန႔ရက္ကာလ အသက္ကုိျပ၍ က်ိမ္ဆုိျခင္း။ နီဗၺာန္ျဖင့္က်ိမ္ဆုိျခင္း။ ပစၥဳပၸန္ အပစ္ဒါဏ္တုိ႔ျဖင့္ က်ိမ္ဆုိျခင္း။ တမလြန္ ဆင္းရဲျဖင့္ က်ိမ္ဆုိျခင္း တည္းဟူေသာ (သပတၱာကာရ) ပတၳနာကုိဆုိျခင္း။
------------------------
နံပါတ္(၆) ………… ဆ႒မက႑
ပစၥဳပၸန္ - အနာဂါတ္ကုိငဲ့ေသာ။ ၾသဒိႆ ပတၱိဒါန ပတၳနာကုိဆုိျခင္း။
------------------------
နံပါတ္(၇) ………… သတၱမက႑
အတိတ္ - ပစၥဳပၸန္ကုိငဲ့ေသာ။ ၾသဒိႆ ပတၱိဒါန ပတၳနာကိုဆုိျခင္း။
ဤသုိ႔အားျဖင့္။ ၇ - ပါးေသာ က႑တုိ႔ျဖင့္။ ပုိင္းျခား၍ သိအပ္၏။
----------------------------------------------------
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
ထုိခုနစ္က႑တုိ႔မွ လုိရာထုတ္ႏႈတ္၍။ သ႐ုပ္ကုိဆုိေပအံ့။
နံပါတ္(၇) အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ကုိ ငဲ့ေသာ။ ၾသဒိႆ ပတၳိဒါန ပတၳနာကုိဆုိရာ စကားရပ္ႏႈိက္။
……………… ငေမာင္ မုတ္ေပါက္မင္းမ ………….. ဖုရင္မင္ၾတာတြင္ ေမာ္ကြန္းတင္အံ့ေသာခါ ႐ိုရင္ေပသည္
……………… ငါႏွင့္အတူရပါေစေသာၾသ။ ဝ ။
ဟူေသာစကားရပ္ႏႈိက္ (ငါႏွင့္အတူရပါေစေသာ) ဟု အမွ်ေပးေဝေသာသူသည္ (ငေမာင္) ျဖစ္၍။ ထုိ (ငေမာင္) သည္ပင္။ ဘုရားဒါယကာျဖစ္ေပသည္။
(ငေမာင္) ဟူ၍ - (င) တတ္၍ ငယ္မည္ကုိဆုိသျဖင့္။ ထုိ ဘုရားဒါယကာကုိ၊ ဆင္းရဲသား အသည္မ်ိဳး' ဟူ၍ သိအပ္သည္။ ရာဇသႀကၤ ံ ငေမာက္ - တြင္းသင္းမွဴး ငႏု။ ဟူ၍ ေခၚေဝၚေရးသား သကဲ့သုိ႔တည္း။
ထုိစာ၏အဆံုး၌ (ၾသ) ဟူေသာ အကၡရာသည္။ ဘုရားဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ။ ေပါရာဏယ ေဝါဟာရျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ မင္းတုိ႔၏ ေကာင္းမႈမ်ားမွာ ဤစကားကုိ ထည့္ေလ့မရွိ။
(မုတ္ေပါက္မင္) ဟု နာမည္၏ေနာက္၌။ ဝိေသသနပုဒ္ႏွင့္တကြ ဆုိေသာေၾကာင့္ ထုိဘုရား ဒါယကာသည္။ အညၾတ အပါက႑မဟုတ္။ ၿမိဳ႕စားရြာစား အသနားခံရေသာ။ လူရည္ခၽြန္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ သိအပ္ေပသည္။
(မုတ္ေပါက္) ဟူသည္မွာလည္း။ ေက်ာက္စာ၌ သံေခ်ာင္းခ်စ္ရာ ကူးေသာအခါ ပါသြားျခင္း ေၾကာင့္ ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္စာအမွန္မွာ (မုကေပါက္) ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေရး ဆရာတုိ႔။ ေသးေသးတင္။ ဝစၥေပါက္ ေအာက္ျမစ္မ်ားကုိ။ သံုးေလ့မရွိသျဖင့္။ ထုိစာမွာ (မူးကေပါက္) (မူးကံေပါက္) ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏႈိင္သည္။
…………… မူး ကားေခ်ာင္းေျမာင္း႐ိုးစြပ္ကုိ ေခၚသည္။
ထုိအပုိဒ္ေနာက္က။ အစ၌ (မ) အကၡရာ တစ္လံုးသာ က်န္၍ ……… ဖုရင္မင္းၾတာ။ ဟူေသာ ပုဒ္အၾကားမွာ။ စာဆယ္ ကုိးလံုးပ်က္ေနသျဖင့္၊ စလင္းသူႀကီး မဟာသမန္း။ ေတာင္ေနာက္သူႀကီး - သမႏၱဘျဒာ စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔။ ထုိဘုရားဒါယကာ၏ - ဂုဏ္ထူးမည္ရည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သုိ႔မဟုပ္ - ဘုရင္မင္းၾတား၏ နန္းတက္ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
စာေရးပံုကုိေထာက္႐ႈလွ်င္ (မုတ္ေပါက္မင္၊) ဟူေသာ အပုိဒ္မွာ ပုဒ္တားထားၿပီးမွ (မ) အကၡရာ ရွိ၍ (ဖုရင္) ဟူေသာ ပုဒ္ေရွ႕မွာ။ ပုဒ္တားမေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဖုရင္ မင္းၾတား၏ နန္းတက္ဘြဲ႕ေတာ္ ဟူ၍ မွတ္ယူထုိက္ေပသည္ ထုိဘြဲ႕ကုိ ရွာေသာအခါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ညီၫြတ္၍။ (မဟာသီဟ သူရ) ဟူေသာ ျပည့္စံုမင္း၏ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ အလြန္တုိက္ဆုိင္၍ ေနေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ (မဟာသီဟသူရမည္ေသာ) ဖုရင္မင္ၾတာတြင္ ……… ဟု။ ေက်ာက္စာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။
(မူးကံေပါက္)ဟူသည္လည္း။ ကံရြာ၏ ေရွးအမည္ပင္ျဖစ္ရန္ ရွိေပသည္။
အေၾကာင္းကား …………
ယခုရွိေသာ ဆိတ္လူးကံႀကီးကုိပင္ (မူးကံေပါက္)ဟု ေရွးမဆြက ေခၚတြင္ရန္ အေၾကာင္း ရွိေပသည္။
ထုိကံကုိ မူးကံေပါက္ဟူ၍ မွည့္ေခၚေဝါရျခင္း အေၾကာင္းကား။
မူး၊ ဟူသည္မွာ။ ျမစ္ - ေခ်ာင္းအစရွိသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေရမျပတ္စီးသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေရလာသည့္ အခါ၊ ကမ္းျပည့္ ကမ္းလွ်မ္လာ၍၊ ျပသည့္အခါ ေခ်ာက္ေသြ႕ေနေသာ - ႐ုိးစြပ္ရွိ ေျမႇာင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း တုိ႔ကုိ မူးဟုေခၚသည္။
ထုိမူးသည္ ေရလာေသာအခါ အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ………… ေရလွ်င္ ႐ူး႐ူး။ မူးသုိ႔တပ္ၾကလဲစေနာင္း) ဟူ၍ ေရွးပညာရွိတုိ႔ စပ္ဆုိၾကေလသည္။
ယခုရွိေသာ ဆိပ္လူးကံႀကီးလည္း။ ဤကဲ့သုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေရအားသန္ေသာ ႐ုိးႀကီးကုိ ပိတ္ဆီး၍ ထားသျဖင့္ ေရွးအခါကာလ မုိးေလဝသ ေကာင္းမြန္လွသည္ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလုိလုိ က်ိဳးေပါက္ဘန္ မ်ားသျဖင့္။ ၎ကံႀကီးကုိ (မူးကံေပါက္) ဟူ၍ ေခၚတြင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာေျပာရလွ်င္။ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ - ေသနပ္တေပါက္ေလာက္တြင္ ရွိေသာ - ႐ုိးတခုကုိ ပိတ္ဆီး၍ထားေသာ လယ္ေရေသာက္ ကံသည္လည္း - ဤကဲ့သုိ႔ပင္ က်ိဳးေပါက္ဖန္မ်ား သျဖင့္ ယခုထက္တုိင္ပင္ ကံေပါက္ဟူ၍ ေခၚတြင္လွ်က္ရွိေပသည္။
ထုိမူးကံေပါက္ႏွင့္ႏွီးႏြယ္၍ မူးကံေပါက္၏ အနီး၌ တည္ရွိေသာရြာကုိလည္း မူးကံေပါက္ရြာဟူ၍ ပင္ေခၚေဝၚၾကေပမည္။
ဥပမာ၊ ယၡဳေအာက္ခ်ိဳင္းရြာကုိ၊ သာစည္ - ဟုမွည့္ေခၚေသာ္လည္း။ အထက္ရြာအမည္ႏွင့္စပ္၍ ကံရြာဟူ၍ပင္ ေခၚသကဲ့သုိ႔တည္း။
ယခုရွိေသာ ကံရြာသည္ ကုန္းေပၚမွာ တည္ရွိ၍။ ၎ကုိ ကံရြာ - ဟုမွည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဤကံမွတပါး။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ကံမရွိေလေသာေၾကာင့္။ ထုိရြာသည္သာ၊ မူးကံေပါက္ရြာ - ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ မူးကံေပါက္ရြာသည္။ ကာလတာရွည္သည္ တေၾကာင္း။ ဆိတ္လူးကံဟုအမည္သညာ ေျပာင္းလာသည္တေၾကာင္း။ ဤသုိ႔ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္။
မူးႏွင့္ေပါက္ ေပ်ာက္၍ ေခၚေဝၚလြယ္ရာကံရြာ ဟူ၍ပင္ ယၡဳထိေခၚတြင္လာခဲ့ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သုိ႔ အမည္တိမ္ေကာေသာ္လည္း။ သေဘာဝတၳဳကား ယၡဳမ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ထုိမူးကံေပါက္မွ၊ ဆိတ္လူးကံ ဟု ေခၚတြင္လာရျပန္သည္မွာလည္း သကၠရာဇ္ -၁၁၈၅ - ခုႏွစ္မွ အထက္ကာလ အေတာ္ၾကာကပင္။ ထုိမူးကံေပါက္ႀကီး၏ အနီး၌။ ဆိတ္လူးအမည္ရွိေသာ ရြာတရြာ ရွိခဲ့ေပသည္။
ထုိမူးကံေပါက္ႀကီးသည္။ ေနာက္မွတည္ေသာ ဆိတ္လူးရြာႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေနေသာေၾကာင့္။ ထုိ ဆိတ္လူးရြာႏွင့္ႏြယ္၍ မူလအမည္ကုိ ပယ္ၿပီးလွ်င္။ ဆိတ္လူးကံဟု အမ်ားအျပားေခၚတြင္ လာၾကသျဖင့္။ မသိေသာ ေနာက္လူမ်ားက။ အေၾကာင္းကင္းလွ်က္ႏွင့္ပင္။ ယၡဳထက္တုိင္ေအာင္။ အမည္ရင္းဟု မွတ္ထင္ခဲ့ၾကသည္။
ဆိတ္လူးဟူသည္ - ထုိကံ၏ အမည္ရင္းမဟုပ္။ ရြာ၏အမည္သာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ - ၁၁၈၅ - ခုႏွစ္ေရႊေက်ာင္းေန၊ နိသ်ည္းဆရာေတာ္ ရွင္လကၤာသာရ ဘြဲ႕ဆုိစီကုန္းခဲ့ေသာ၊ ရွင္ပင္သာထြန္းဦး ဘုရားေခါင္းေလာင္းဆုေတာင္းစာ၌။
(ႏြားထုိး၊ ေတာင္႐ံုး၊ သာဆံုးထန္းခြ၊ ထုိမွထန္းစဥ္ စီလွ်င္ဆိတ္လူး တထူးမည္သာ၊ ကံရြာအဆံုး၊ ေပါင္း႐ံုးေျခာက္ရြာ၊ ဒါယကာတုိ႔)ဟု ဖြဲ႕ဆုိလွ်က္ရွိသည္။
အဓိပၸါယ္မွာ …… ႏြားထိုး၊ ႐ံုးကုန္း၊ ထန္းခြ၊ ထန္းစဥ္၊ ဆိတ္လူး၊ ကံရြာ ၎ေျခာက္ရြာသားတုိ႔ ေခါင္းေလာင္းသြင္းလွဴပူေဇာ္ေၾကာင္းကုိ ျပဆုိေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိတ္လူးသည္ ထုိကံ၏ အမည္ရင္းမဟုပ္။ မူးကံေပါက္သည္သာလွ်င္ အမည္ရင္း ျဖစ္၍။ ယၡဳကုန္းထက္၌ရွိေသာ ကံရြာသည္ကား မူးကံေပါက္ရြာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ။ ဤေမာ္ကြန္းျဖင့္ပင္ သိသာထင္ရွားေပသည္။
(ေမာ္ကြန္းတင္အံ့ေသာခါေသာ) ဟူေသာ စာပုိဒ္ေနာက္၌ (႐ုိရင္ေပသည္)ဟူသည္။ ေရာင္းရင္း ဟူေသာ စကားႏွင့္ အတူတူျဖစ္၍။ ရင္းႏွီးျခင္း။ အတူတကြ ေနထုိင္ေပါင္းဘက္ျခင္း။ ငယ္ေပါင္း ႀကီးေဘာ္ - ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသျဖင့္။ အတိတ္ - ပစၥဳပၸန္ကုိ ငဲ့ေသာေၾကာင့္။ ေရွးကအတူတကြ ေနထုိင္ခဲ့ဘူးေသာ။ ေဆြရင္းမ်ိဳးခ်ာ။ ယခု ေမာ္ကြန္းတင္ရာတြင္။ အတူတကြရွိၾကကုန္ေသာ။ မင္းပရိသတ္ အစရွိေသာ သူတုိ႔ကုိျပသည္။
ထုိစာပုိဒ္ေနာက္၊ စာေလးလံုး ငါးလံုးေလာက္ ပ်က္ၿပီးမွ (ငါႏွင့္အတူ) ဟူေသာ စကားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ေက်ာက္စာ၏ သေဘာမွာ (႐ုိရင္ေပသည္ သူခပ္သိမ္းအားလည္း)ဟူ၍ ျဖစ္သင့္ေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ - နံပါတ္(၇) သတၱမက႑စကားရပ္ကုိ အျပည့္အစံုဆုိပါမူ။
(ငေမာင္မူးကံေပါက္မင္း။ မဟာသီဟသူရ အမည္ေတာ္ရွိေသာ ဖုရင္မင္ၾတာတြင္ ေမာ္ကြန္းတင္အံ့ေသာအခါေသာ္ ႐ုိးရင္းေပသည့္ သူခပ္သိမ္းအားလည္း ငါႏွင့္အတူ ရပါေစေသာ ၾသ။ ဝ ။ ဟူ၍ ျဖစ္သင့္ေပသည္။
အဓိပၸါယ္မွာ။ ငေမာင္ မူးကံေပါက္မင္း ေမာ္ကြန္းတင္ေသာအခါႏႈိက္ အတူတကြ ပုဆစ္တုတ္ ၾကေသာ မင္းမ်ားအားလံုးသည္ ငါႏွင့္အတူတကြရပါေစေသာဟု၊ အထူးအမွ်ေပးေဝျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
မွတ္ခ်က္။ ဘုရားသမုိင္းစာအုပ္အေဟာင္းေလးကုိ မပ်က္စီးရေအာင္ ေကာ္ပီကူးထားတာေလးပါ။ စာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေဟာင္းေနလုိ႔ စာရြက္ေတာင္မနဲလွန္ယူရပါတယ္ဗ်ာ။ 

December 2, 2011

ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း

ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၅)မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အုတ္တြင္း၊ က်ီးကန္၊ ဘုရားႀကီးရြာ (၃)ရြာအၾကား၌ တည္ရွိၿပီး ဘုရားႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ပုိ၍ နီးစပ္ပါသည္။ ေျမပံုအၫႊန္း အကြက္အမွတ္ (၈၄ အုိ ၁၁)တြင္ တည္ရွိၿပီး အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၅၉ ဒီဂရီ၊ ၄၂ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လက္တီတြဒ္ ၂၂ ဒီဂရီ၊ ၂၂ ဒသမ ၅ မိနစ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ဝတီးဟု ေခၚတြင္ျခင္းမွာ ဘုရားႀကီးေက်းရြာ ေရႊမုေဌာဘုရားအတြင္းရွိ ေက်ာက္စာ အပုိဒ္ ၆ အရ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးစိန္ရည္၏ ပ်ဴတပ္ၿမိဳ႕မ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးအရ စတီးၿမိဳ႕ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး သေရေခတၱရာ ပ်ဴေခတ္၏ ပ်ဴတပ္ၿမိဳ႕ ၉ ၿမိဳ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ပ်ဴတပ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟန္မင္းဆက္ သမုိင္းမွတ္တမ္းတြင္ ဝတီးၿမိဳ႕ကုိ မိေနာ့ေတာက္လိ (Mi_Ni_Tao_Li) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္း၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝတီးၿမိဳ႕သည္ အဝုိင္းပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ုိးသည္ ၀ ဒသမ ၇၅ မုိင္ခန္႔ရွည္ၿပီး၊ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ုိးသည္လည္း ၀ ဒသမ ၇၅ မုိင္ခန္႔ရွည္ပါသည္။ အေရွ႕ဘက္ၿမိဳ႕႐ုိးမွာ ၀ ဒသမ ၆၃ မုိင္ခန္႔ (၁၆၅၀ ေပ) ခန္႔ရွည္၍ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕႐ုိးသည္ မုိင္ဝက္သာသာရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္ေသာ ေရွးပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွင္ပင္သာဒြန္းဦးျမတ္စြာဘုရား

ရွင္ပင္သာဒြန္းဦး ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ တန္ခုိးႀကီး ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္သည္။

သမုိင္းအက်ဥ္း
ႏြားဓုိရ္ ဟုအမည္တြင္ေသာ ေက်းရြာမွ ႏြားေက်ာင္းသားေလး ေမာင္သာဒြန္းဦး ေက်ာင္းေသာ ႏြားမ်ားထဲမွ ႏြားတစ္ေကာင္သည္ ဦးခ်ိဳေသြးရာမွ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ ေပၚေတာ္မူခဲ့သည္။ အဆုိပါေပၚေတာ္မူ ေစတီ တစ္ဆူကုိ ရေသ့ရွင္ႏိုင္စံ၏ ဗ်ာဒိတ္ျဖင့္ ဌာပနာျပဳတည္ထား ကုိးကြယ္ခဲ့ရာမွ ရွင္ပင္သာဒြန္းဦး အမည္ တြင္ခဲ့သည္ဟူေသာ စကားမ်ားအရသိရသည္။ ပုဂံေခတ္ဦးပုိင္း ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္ျဖဴမင္းေလာင္းသည္ ကြမ္းထမ္းေရာင္းရာ လမ္းခရီးတစ္ေထာက္နားေနစဥ္ သီၾကားမင္း၏ ေစာင္မမႈျဖင့္ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္ျဖဴမင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟူေသာ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ ဆင္တူေသာ စကားရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါမင္းသည္ မင္းမျဖစ္မီ အခ်ိန္မ်ားက ရွင္ပင္သာဒြန္းဦးဘုရားတြင္ သူမင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဤဘုရားအား ေကာင္းမြန္စြာ တည္ထား ကုိးကြယ္မည္ဟူေသာ သစၥာစကားဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားအား ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ကုိးကြယ္ခဲ့ေလသည္။

 

တည္ထားဖြဲ႕စည္းမႈ

ေစတီေတာ္ကုိ ဘံု(၇)ႏွင့္ သစ္သားျပသာဒ္ေတာ္ျဖင့္ ငံု၍တည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္အား ငံုထားေသာ ဘံုျပသာဒ္ေတာ္ႀကီးကုိ သစ္သားတုိင္လံုးေပါင္း (၅၉)တုိင္ျဖင့္ တည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးစီးပဒါန နာယက ဆရာေတာ္အျဖစ္ ဘုရားေျခရင္းတြင္ ရွိေသာ ေရႊေက်ာင္း မွ ဆရာေတာ္ အဆက္ဆက္က တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေစတီေတာ္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ဗုဒၶဂါယာမွ မ်ိဳးေစ့ ယူေဆာင္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ တည္ရွိသည္။

ေလာေလာဆယ္ ေယဘုယ်မွ်သာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိမုိျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိပါက ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

December 1, 2011

About the Natogyi (Shwe_Toe_Myay)

History
At the time of King Swasawke, king of the Innwa first dynasty, in the Myanmar year 763, the town was called "Nwa_Dho"(ႏြားဓုိရ္) as a village. It means theat Nwa = Cow  and Dho = Herd , so the village witch herd the cow said by the researcher. Some named the village as Nwa_To ႏြားတုိး meaning Nwa = Cow  and To = Prospered because the villager prospered by breeding the cow. There is a presumption as the name was change Nwa_Dho to Nwa_To to Natogyi according by the Shin_Pin_Tha_Dohn_Oo pagoda's bell inscription in 1267 in Myanmar year. It was demarcated by 6 wards, 64 village tracts and 186 villages by the order no of 103/49 branch(1) by the Ministry of Home Affairs and Religious Affairs at July 31, 1972.

(The natives call their town as Shwe_Toe_Myay meaning the land which may be prospered by gold and the natives are called Shwe_Toe_Tha meaning who live in Shwe_Toe_Myay(Natogyi)
Location
Natogyi township administration is under the Myingyan district under the Mandalay Regional Division. It is located between the latitude 21° 17' 34" North and 21° 38' 42" North and between longitude 95° 27' 54" East and 95° 58' 32" East. The Map Code is L085995.
Border
Natogyi township is bordered with Myittha tsp at the east, Myingyan tsp at the west, Ngazon tsp at the north and Taungtha tsp, Mahlaing tsp and Wundwin tsp at the south.
Area
The area of township is 481.20 sq miles, 307968 in acres. It is long 30 miles and 3 furlons from east to west and wide 22 miles and 2 furlons from north to south.
Climate
The township is located in the middle dry zone of the country and the average temperature of the township is 41° C highest and 36.1° C lowest. The raining days per year is 32 to 55 days and the rainfall is 21 to 43 inches.

To Read this Post in Myanmar Click Here

ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ သမုိင္းအက်ဥ္း


သမုိင္းအက်ဥ္း
သကၠရာဇ္(၇၆၃)ခုႏွစ္၊ အင္း၀ပထမ မင္းႀကီးစြာေဆာ္ကဲ လက္ထက္တြင္ “ႏြားဓုိရ္” ရြာ အျဖစ္တည္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စာအရ “ႏြားဓိုရ္” ဟူသည္ ႏြား=ႏြား+ဓုိရ္=ဓူ၀=အေလ့အက်င့္၊ ႏြားမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေလ့က်င့္ေသာ ရြာဟု ေခၚေ၀ၚေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကဆုိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွလည္း ႏြားမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၍ တုိးတက္ႀကီးပြား ေသာေၾကာင့္ ႏြားတုိးဟု သမုတ္ၾကပါသည္။ ကာလေရြ႕လ်ားလာၿပီး ႏြားဓုိရ္ - ႏြားတုိး မွ ႏြားထုိးႀကီးဟု ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၇ ခုႏွစ္၊ ရွင္ပင္သာဒြန္းဦး ဘုရားေခါင္းေလာင္းစာအရ ယူဆရပါသည္။ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၃၁-၈-၁၉၇၂ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၁၀၃/၄၉ စိတ္(၁)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ရပ္ကြက္(၆)ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၆၄)အုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ ေပါင္း(၁၈၆)ရြာ ပါ၀င္၍ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါသည္။

တည္ေနရာ
မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္လတၱီတြဒ္ (၂၁)ဒီဂရီ (၁၇)မိနစ္ (၃၄)စကၠန္႔ ႏွင့္ (၂၁)ဒီဂရီ (၃၈)မိနစ္ (၄၂)စကၠန္႔ အတြင္း၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၅)ဒီဂရီ (၂၇)မိနစ္ (၅၄)စကၠန္႔ ႏွင့္ (၉၅)ဒီဂရီ (၅၈)မိနစ္ (၃၂)စကၠန္႔ အတြင္းတည္ရွိပါသည္။ ေျမပံုအညႊန္း (L 085995) ျဖစ္ပါသည္။

အက်ယ္အ၀န္း
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ (၃၀)မုိင္ (၃)ဖာလံု၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ (၂၂)မုိင္ (၂)ဖာလံု က်ယ္ဝန္းၿပီး ဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ (၄၈၁၂၀) က်ယ္ဝန္းပါသည္။ ဧကအားျဖင့္ (၃၀၇၉၆၈) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။  

နယ္နမိတ္
အေနာက္ဘက္တြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္သာတုိ႔ႏွင့္ ထိစပ္ပါသည္။  အေရွ႕ဘက္တြင္

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ညီညာျပန္႔ျပဴးမႈမရွိဘဲ ကုန္းျမင့္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းႏွင့္ ဆင္္ေျခေလ်ာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္အတြက္ လႈိင္းတြန္႔သ႑ာန္ရွိပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အနိမ့္ဆံုး(၄၃၇)ေပႏွင့္ အျမင့္ဆံုး(၁၃၀၆)ေပ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕တည္ေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၇၅၅)ေပ အျမင့္တြင္ တည္ရွိပါသည္။  

ရာသီဥတု
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မုိးေခါင္ေရရွားေဒသျဖစ္ၿပီး အပူပုိင္းဇံုတြင္ က်ေရာက္သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီဥတုျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၏ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ (၄၁)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အနမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ (၃၆.၁) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္းရွိၿပီး မုိးရြာရက္ေပါင္း (၃၂)ရက္မွ (၅၅)ရက္ႏွင့္ မုိးေရခ်ိန္ (၂၁)လက္မမွ (၄၃)လက္မအထိ ရြာသြန္းပါသည္။

သစ္ေတာသစ္ပင္ေပါက္ေရာက္မႈ
အပူပုိင္းေဒသျဖစ္သျဖင့္ ဆူးႏွင့္ အေစးပါေသာ (ရွား၊ သန္း၊ ဒဟတ္၊ ထေနာင္း၊ တမာ၊ ဇီး၊ ကုကၠိဳ၊ မက်ည္း၊ ကႏၱာရ၊ နဘူး၊ ဆူးရစ္)အပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ပါသည္။  

ရွားပါးသတၱ၀ါႏွင့္ ထူးျခားသတၱ၀ါမ်ား
ရွားပါးသတၱ၀ါႏွင့္ ထူးျခားသတၱ၀ါမ်ားအျဖစ္ မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေအာက္ပါေတာ႐ုိင္းသတၱ၀ါမ်ား ရွိပါသည္။

ႏို႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ား
  • ဂ်ီ
  • ေခြးအ
  • ေတာေၾကာင္
  • ေၾကာင္၀ံပုိ
ငွက္သတၱ၀ါမ်ား
  • ေစြ႕
  • နဖါး
  • ၾကဴး
  • အၿမီး၀ုိင္းငွက္မ်ား
တြားသြားသတၱ၀ါ
  • ၾကယ္လိပ္ (Myanmar Star Tortoise) ႏွင့္
  • ကင္းလိပ္ (Yellow Tortoise )
ထင္ရွားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ား
ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕ရွင္ပင္သာထြန္းဦးျမတ္စြာဘုရား၊ ပုဂံေခတ္ ရွင္အရဟံ သိမ္သမုဒ္ခဲ့သည့္ ရွင္အရဟံသိမ္မ်ားအနက္မွ မက်ီးကန္သိမ္၊ တပါယ္သိမ္၊ မလည္သိမ္၊ တစုိးဒါန္းတုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိ႔ ရွိပါသည္။

အေထြအေထြ
ျမင္းၿခံ-မႏၱေလး ကားလမ္းမႏွင့္ ပုဂံ-ၿမိဳ႕သာ-မႏၱေလး မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ဘက္ ၁၉ မိုင္ကြာေဝးပါသည္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားမွာ ဝါဂြမ္း၊ ထန္းႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးကုိ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ျပင္စည္ေက်းရြာအနီးမွ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။ ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းမွ တစ္ဆင့္ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၏ အထင္ရွားဆံုးေသာ တန္ခိုးႀကီးဘုရားျဖစ္ေသာ ရွင္ပင္သာထြန္းဦးဘုရား ၏ ဘုရားပူဇနိယပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ တပုိ႔တြဲလဆန္း (၁) ရက္ေန႔မွ တန္ပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔အထိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပပါသည္။ ပ်ဴတပ္ၿမိဳ႕ (၉)ၿမိဳ႕ အနက္မွ ၀တီးၿမိဳ႕ေဟာင္း(စတီးဟုလည္း ေခၚၾကသည္။)သည္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနမွ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ျပန္လည္ တူးေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါေဒသမွ ပ်ဴေခတ္ ေရွးေဟာင္းပ်ဴပုတီး/ခ်င္းပုတီး မ်ား တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုအခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဆက္လက္ထုတ္လုက္လွ်က္ရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

ဒီပုိ႔စ္ေလးကုိ အဂၤလိပ္လုိ ဖတ္ဖုိ႔ ဒီမွာႏွိပ္ပါ

November 28, 2010

ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း တတိယအႀကိမ္တူးေဖာ္ရာမွ ပ်ဴေခတ္အေစာပုိင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိ

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမတ္ေဆြေခါင္းေဆာင္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ)ႏွင့္ သမုိင္းသုေတသနဦးစီးဌာနအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္အထိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံခရုိင္၊ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ

အက်ယ္ဧက ၃၂ဝ ရွိ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ အဝိုင္းပံုၿမိဳ႕ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သေရေခတၱရာ၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔ထက္ အရြယ္ငယ္ၿပီး သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းထက္ႀကီးေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ယခု ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းတူးေဖာ္မႈမွ ေၾကးျခဴ၊ ေၾကးျပား၊ ရွပ္ဒိုးျပား၊သဲေက်ာက္ျပား၊ ေယာက္သြားခံြ၊ လေခ်းျပား၊ မီးေသြးစ၊ သန္လ်က္၊ သံမိႈ အစရွိသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္မႈမွ ေသသူကို ပကတိျမႇဳပ္ႏွံသည့္ဓေလ့ႏွင့္ မီး႐ိႈ႕၍ အ႐ိုးႏွင့္ျပာကို အိုးတြင္ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံသည့္ဓေလ့တို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ေတြ႕ရွိရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာတို႔ႏွင့္တူညီသျဖင့္ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုး၏ အေရွ႕ဘက္ ေပ ၂ဝဝ ခန္႔အကြာကုန္းအမွတ္ WD 5 ၏ ေတာင္ဘက္သို႔ေပၚထြက္ေနေသာ အုတ္႐ိုးတန္း WD 5B ကို တူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလ်ား၆၅ ေပ၊ အနံ ႏွစ္ေပ ၁ဝ လက္မ၊ အျမင့္သံုးေပ သံုးလက္မရွိ အုတ္လႊား ၁၃ လႊားပါရွိေသာ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ တန္းေနေသာ အုတ္႐ုိးတန္းျဖစ္သည္။ ယင္းအုတ္႐ိုးတန္း၏ အေနာက္ဘက္အဆံုး၌အလ်ား ၁၅ ေပ ႏွစ္လက္မ၊ အနံ တစ္ေပႏွစ္လက္မ၊ အျမင့္ သံုးေပ သံုးလက္မေတာင္ေျမာက္တန္းေနေသာ အုတ္႐ိုးတန္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆံုးတြင္ေတာင္ဘက္ကပ္လ်က္ အေရွ႕အေနာက္တန္းေနေသာ အလ်ား ၂၈ ေပ၊ အနံ တစ္ေပ သံုးလက္မ၊ အျမင့္ သံုးေပ သံုးလက္မရွိ အုတ္႐ိုးတန္းျဖစ္သည္။ ယင္းအုတ္႐ိုးတန္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ အလ်ား ၃၄ေပ၊ အနံ ေလးေပ၊ အျမင့္ တစ္ေပ ႏွစ္လက္မရွိ အေရွ႕အေနာက္တန္းေနေသာအုတ္ၾကမ္းခင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းအုတ္႐ိုးတန္းမ်ားမွာ အေဆာက္အအံု၏အုတ္ပႏၷက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံု၏ အတုိင္းအတာမွာ ေတာင္ေျမာက္ ၇၅ ေပရွိ အေနာက္ဘက္အုတ္႐ိုး၊ေတာင္ေျမာက္ ၆၂ ေပရွိ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ ၆၅ ေပရွိ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတို႔ပါဝင္သည္။ တူးေဖာ္သုေတသန ျပဳလုပ္မႈတြင္ ဆီမီးခြက္အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အေဆာက္အအံုသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရွပ္ဒိုးျပား တစ္ခု၊ ေျမဂ်င္သီး တစ္လံုး၊ ေျမဆီမီးခြက္ ႏွစ္ခုႏွင့္အုိးျခမ္းပဲ့မ်ားကို ဆက္လက္တူးေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကုန္းအမွတ္ WD 5B တြင္ အသံုးျပဳေသာ အုတ္အရြယ္အစားမ်ားမွာ ၁၇ လက္မ x ၁ဝ လက္မ x ၃လက္မ အရြယ္၊ ၁၆ လက္မ x ၁ဝလက္မ x ၃ လက္မ အရြယ္ႏွင့္ ၁၇ ဒသမ၅ လက္မ x ၁ဝ လက္မ x ၃ လက္မအရြယ္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕တြင္ လက္စင္းရာမ်ားပါရွိသည္။

ျမစ္သား-ႏြားထိုးႀကီး ကားလမ္းမွဘုရားႀကီးေက်းရြာသို႔ သြားေသာ ကားလမ္း၏ ယာဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ေကြ႕ဝိုက္ေနေသာ အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုးေနရာျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၉၂ ေပ၊ အနံ ၁၂ေပ၊ အျမင့္ ငါးေပရွိသည္။ အေပၚယံေျမလႊာမွ ေလးေပအနက္တြင္ အလ်ား၁၂ လက္မ၊ အနံ ခုနစ္လက္မ၊ ဒု ေလးလက္မအရြယ္ သဲေက်ာက္တံုးမ်ား စီထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သဲေက်ာက္တံုးမ်ား၏ ေအာက္ဘက္ကပ္လ်က္ Datum Line Level မွ ေျမအနက္ ငါးေပတြင္အုတ္အျမင့္ ရွစ္လက္မခန္႔ စီထားၿပီးေအာက္တြင္ ထုေထာင္းထားေသာ ေျမက်စ္လႊာဒု ေျခာက္လက္မခင္းထားသည္။ ေကြ႕ဝိုက္ေနေသာ အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုး၏ ေျမလႊာကို သစ္ေဆြးေရာ ေျမလႊာ၊ သဲေျမလႊာ၊ အုတ္က်ိဳးလႊာႏွင့္ ထုေထာင္းထားေသာ ေျမက်စ္လႊာတို႔အျဖစ္အဆင့္ဆင့္ ေတြ႕ရွိရသည္။

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းတူးေဖာ္သုေတသနျပဳမႈသည္ ကုန္းအမွတ္ WD 5B ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုအၿပီးသတ္တူးေဖာ္မႈႏွင့္ ကုန္းအမွတ္ WD 6 ၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုးတို႔ကို တူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ၏ အေစာပိုင္းကာလ(သို႔)ပ်ဴေခတ္ဦးကာလက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ဟန္ရွိၿပီး ေတြ႕ရွိရေသာအိုးျခမ္းပဲ့မ်ားကိုေလ့လာရာ၌ သံေခတ္သုံး ေျမအိုးမ်ား၊ ပ်ဴေခတ္ဦးကာလေျမအိုးျခမ္းပဲ့မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပ်ဴေခတ္ဦးကာလၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွးအတိတ္ကာလမွ ယေန႔တိုင္ ၾကြင္းက်န္တည္ရွိေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ ရွာေဖြေလ့လာ၍ တူးေဖာ္သုေတသနျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Ref; ၂၈-၁၁-၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၇